×

بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها

۱,۰۰۰ تومان

انبار داری

۱,۵۰۰ تومان

شکنندگی مالی

۱,۵۰۰ تومان

کنترل موجودی و تاثیر آن برسود آوری

۵۰۰ تومان

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

۲,۵۰۰ تومان

اصول حاکم بر اسناد تجاری

۱,۰۰۰ تومان

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

۱,۵۰۰ تومان

مفهوم حسابرسى

۲,۰۰۰ تومان

نقش دولت در توسعه اقتصادی

۱,۰۰۰ تومان

نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

۵۰۰ تومان
0